گاییدن مامانی تو آشپزخونه

گاییدن مامانی تو آشپزخونه که کون گندشو خم کرده کوس میده.


گاییدن مامانی تو آشپزخونه
گاییدن مامانی تو آشپزخونه

گاییدن مامانی تو آشپزخونه
گاییدن مامانی تو آشپزخونه

پاسخ دهید