میگه بهترین کیری‌ هست که خوردم

پیر زنه میگه بهترین کیری‌ هست که خوردم و زیاد تو زندگیم کیر دیدم ولی‌ این بهترینشون بوده.


میگه بهترین کیری‌ هست که خوردم
میگه بهترین کیری‌ هست که خوردم

پاسخ دهید